საქართველო, თბილისი, ლეონიძის №1

ტელეფონი: +995 32 292 20 57
E-mail:ghn@ghn.ge